yagaad?????

|
Sayahan neg zaluutai taniltsav.

Anh utsaar yarihad hooloi ni neg l goyo ooroo ch tiim baih gesen bodoltoigoor

setgel dogdlon uulzaldav. Minii bodoj tosoolj baisnaas ogt oor baisan ch

bolovsroltoi, yortontsiig uzeh uzel ni gsen nadad ih taalagdav. Bi hunii dotood goo

uzesgelend ni ih durladag um.

2 udaagiin bolzoonii daraa tuunees odoo uulzahaa boliyo gesen message irj namaig

shockond oruulav.

Yah yostoi um boloo?

Цагаан хун эсвэл хар ???

|

Өнгөрсөн бүтэн сайнд ажлаа тараад яаравчлан дуурийн театр орсон.

Хунт нуур үзэв. Ангийн залуус бага сага ирсэн байна.

Төгсгөлийн хэсэг дээр хунгаа хайж байгаа хэсэг дахин сэтгэл хөдөлгөв.

Хар эсвэл цагаан хун минь хаана байгаа бол?

Би хайгаад л хайгаад л тэр бас намайг хайгаад л явж байгаа байх даа гэсэн сэтгэгдэл

төрөв.

×èî ×èî Ñàí+ ¯íñýëò

|


Ýíý óäàà äóóðèéí òåàòð ìààíü ×èî ×èî Ñàí äóóðèàð íýýëòýý õèéëýý. Àíãèéíõàà õººðõºí îõèíòîé õàìò ¿çëýý. Ìàø õººðõºí áîëîîä èðæýý. Ýð õ¿í ñîíèðõäîã õýðíýý ÿìàð õººðõºí þì áý ãýñýí áîäîë îðæ èðýâ. Õ¿ëýýí çîãñîíãîî ñýòãýë äîãäëîõ øèã, ÿã ë øàëãàëòûí ºìíº, ÿðèëöëàãûí ºìíº áèå ñîíèí áîëäîã øèã òýð ìýäðãýìæ.

ªìíº íü ×èî ×èî Ñàíã ñîëîíãîñò íýã ¿çýæ áèøèð÷ áàéñàí. Ýíý óäààãèéíõ áàñ ººðèéí ãýñýí îíöëîãîòîé áîëæýý. Çàðèì íýã àëäààã ¿ë òîîõ þì áîë.

ßïîí àâõàé ×èî ×èî ñàí, ººðèéí ýð íºõºðòºº ¿íýí÷ áàéãààã õàðààä áè ÷ ãýñýí ýð íºõºðòºº ¿íýí÷ áàéõñàí ãýæ äàõèí íýã ñýòãýëäýý òóíãààâ.

3-ð ¿çýãäýë, ñýòãýëèéã ìèíü ÿàãààä ÷ þì ºâòãºíº, áè áàðàã óéëàõ íü ýý. Òîãëîëòûí äàðàà ãàð÷ èðýýä ñýòãýë ç¿ðõ õýñýãòýý ë õîîñîí îðãèñîí.

Äóóñ÷èõààä õóó÷èí àæèë äýýðýý î÷èä ñóðàã÷ îõèíòîéãîî çàéðìàã èäñýí. Õóó÷èí àæëûíõàí ýõíýð ÷èíü ¿¿ ãýíý. ¯ã¿é ¿ã¿é áè ãýé ãýæ áàðàã ë õýëñýíã¿é.
Õººðõºí íýã 纺ã÷ çàëóó áàéäàã þì. Òýð ìàíàé øèðýýíä ¿éë÷èëñýí. Ãýõäýý òýð øóëóóí áàéõ ë äàà.

Òýãýýä îðîé ÿâàõã¿é î÷èõã¿é ãýæ áàéñàí àíãèéí ïàòè ðóóãàà àëõààä ìàðø.
ßã ë íºãºº õýâèéí áàéäàã õ¿ì¿¿ñ, õóó÷íû ò¿¿õ. Õýä õýäýí ¿ë òàíèõ õ¿ì¿¿ñ áàñ èðæýý.

Àÿ ÿâàõààð óðñàæ õàéëòëàà á¿æèãëýäýãýýðýý á¿æèã ¿ñðýâ.

Íýã çàëóó õîëîîñ ë íàä ðóó õàðààä õàæóó õ¿íòýéãýý ÿðèàä áàéõèéí. Íàìàéã ñîíèðõîîä áàéãààí áîëîâ óó?

Äàðàà íü õàæóóä íü á¿æèãëýñýí ÿìàð íü ðåàêö áàéäàãã¿é ø¿¿. Çà çà áèø ÿì áàéõ ãýýä øóëóóí 4%5 íàéç îõèäóóäòàé á¿æèãëýâ.

Ò¿¿íèé íàéç íü õàðèí ìèíèé òàíüäàã õ¿í áàéæ òààðààä. Óóëçààä õàæóóä íü ñóóæ þì ÿðèíãàà ò¿¿íòýé ÿðèâ.
Á¿ðýã è÷èìòãèé çàëóó ãýíý. Áè õýëèéã íü ñóãàëàõ øàõóé áàéíãà ë þì àñóóãààñòàé.
ÃÝõäý çàëóó÷óóä òààëàãäàæ áàéâàë øóóä øóóä, õ¿ õà áàéâàë ç¿ãýýð þì øèã.

Òýð çàëóó ìàíàé õàæóóõàíä àæ òºðäºã þì áàéíà. Ñàëàõäàà õýë îðîëöîëã¿éãýýð óðóóëààðàà ¿íñýëäýýä ñàëàâ.